Специализираната прокуратура и Комисия за противодействие на корупцията извършват насрещна проверка на магистрат, “правораздавал” срещу Росен Карадашки. Припомняме, че двамата бивши съдружници на бащата на Росен Карадашки в легендарната фирма “Мебели Арон” – Константин Генчев и Артур Каласка, имат поредица от публични прояви, изказвания и оплаквания пред медии, органите на реда, включително пред дипломатическото представителство на Полша в България, в които твърдят, че мебелна група “Арон” се разграбва въз основа на несъществуващ договор за заем в размер на 460 000 евро от страна на Росен. Задълженията на „Арон“ към Росен Карадашки са доказани още през 2016 г. с решения на съда, като има и издадени и влезли в сила изпълнителни листове за получаване на вземането.

Проверката е срещу съдия Кристина Филипова и в нейния ход се анализират също така действията или бездействията на административните ръководители на съда, които са овластени да упражняват контрол върху изпълнението на Закона за държавните такси и неговото спазване. Проверяват се събития, развили се през 2016 – 2017 г., когато съдия Кристина Филипова по искане на Константин Генчев приема да правораздава срещу Карадашки по въпроси за вземанията му срещу „Арон Груп“ ООД, по които на предходен етап българският съд вече се е произнесъл с окончателни и влезли в сила съдебни актове, което предопределя липсата на възможност за тяхното преразглеждане наново.

Към това се прибавя фактът, че съдия Кристина Филипова образува дело и правораздава в ситуация на сериозно процесуално нарушение – без да е платен от Константин Генчев пълния размер на дължимата държавна такса, която следва да е в размер на 135 552 лева. С това нейно действие реално съда и бюджета са ощетени със сума от над 60 000 лева, тъй като таксата по делото е платена наполовина. Това се случва, въпреки че още в начален етап на делото защитата на Карадашки ясно сочи пропуските на съдията и иска отстраняване на нередовностите. Възраженията им са подминати, като съдията дори блокира упражняването на правата на кредиторите срещу представляваното от Генчев дружество „Арон Груп“ за около половин година.  

Актовете в тази връзка на съдия Кристина Филипова са незабавно отменени от горестоящия Софийски апелативен съд, но въпросът защо СГС не е изискал заплащането от Константин Генчев в пълен размер на необходимата държавна такса по делото и защо не са реализирани от административния ръководител на съда последиците от този „пропуск“, следва да бъде изяснен от Специализираната прокуратура.

Съгласно чл.129 от Граждански процесуален кодекс именно съдията докладчик, на който е разпределено делото – Кристина Филипова, е следвало да провери редовността на иска на Константин Генчев пред съда, включително с това платени ли са държавните такси в синхрон с размера на неговия иск, а при неплащането или непълното им плащане да изиска изрично тяхното издължаване или да прекрати делото. Така по причина на действията си и несъбиране на необходимата държавна такса, съдия Кристина Филипова отговаря лично за тяхното плащане. Съгласно чл.6 от Закона за държавните такси, отговорните за неплащането на дължимите държавни такси длъжностни лица, какъвто е и съдията, разглеждащ дадено дело, са лично задължени  да платят таксите като се наказват допълнително и с глоба до троен размер. Съгласно чл. 7 контролът по правилното определяне и събиране на държавните такси се осъществява от ръководителите на съответните съдилища, в случая от Председателя на Софийски градски съд, а нарушенията се констатират с изричен акт.

Всичко това затвърждава мнението на потърпевшия – Росен Карадашки, че вече три години държавни органи като полиция, прокуратура и съд се използват за изпълнение на частна поръчка за неговото лично дискредитиране, финансов банкрут и публично злепоставяне на цялото му семейство.